Meni

Načrti arhitekture in dokumentacija / Prenove, statične in energetske sanacije

 

Objekti starejšega stavbnega fonda niso bili grajeni na način, kot to določajo sedanji veljavni predpisi. To je razlog, da se ob vsakem posegu v starejše objekte posvetimo tudi temu vprašanju.

Pri vseg vrstah prenov objektov dajemo velik poudarek na statični sanaciji in energetski sanaciji objekta. To v grobem pomeni, da preučimo obstoječe ogrevalne, prezračevalne in pohlajevalne sisteme, materiale, iz katerih je grajen objekt - predvsem stavbno pohištvo in toplotno izolacijo ter pa raziščemo, kje ima objekt najbolj šibke točke tako z vidika toplotnih izgub. Kdar se odločamo zgolj za energetsko sanacijo, običajno ne posegamo v konstrukcijo objekta. kadar pa gre za celostno prenovo, pa se posvetimo tudi mehanski odpornosti in stabilnosti. Vsem željenim parametrom ni vedno mogoče zadostiti, predvsem kadar se srečujemo z objekti, ki so spomeniško zaščiteni, vendar pa tudi v takšnih primerih najdemo najustreznejše rešitve s katerimi objekt čimbolj približamo željeni energetski varčnosti in mehanski stabilnosti.

V določenih primerih je ustreznejša odločitev delna ali celotna rekonstrukcija objekta, včasih pa je bolj smotrna rešitev rušitev in novogradnja.

 

Pri starejših objektih se velikokokrat pojavi vprašanje ali je smiselno obnlvljati, ali raje rušiti. Z upoštevanjem načel trajnostne arhitekture velikokrat ugotovimo, da je eden od najboljših načinov, kako zmanjšati breme za okolje prav prenova obstoječe stavbe kot alternativa rušitvi - tako s finančnega, časovnega kot okoljskega vidika. Če pa je rušitev za investitorja absolutno nujna, pa skušamo določene materiale reciklirati oziroma ponovno uporabiti.

 

 

 

Tudi tukaj je zelo pomembna izdelava natačnih načrtov PZI (projekt za izvedbo) s popisi del in materiala, nenazadnje pa tudi izbira ustrezno kvalificiranih izvajalcev, s čimer vam pomagamo v sklopu gradbenega inženiringa in nadzora.

© 2015 Arhiforma d.o.o. Produkcija: 2digital spletne rešitve