Meni

Načrti in dokumentacija / Novogradnje, dozidave in nadzidave

Pri načrtovanju novogradenj, dozidav in nadzidav objektov za vas pripravimo:

- preverbo zemljišča in prostorskega akta

- na željo naročnika pridobimo geodetski načrt zemljišča

- izdelamo idejno zasnovo v tesnem sodelovanju z investitorjem

- pridobimo projektne pogoje in vsa potrebna soglasja

- pomagamo pri pripravi dokumentacije za ureditev služnosti

- izdelamo projektno dokumentacijo PGD, ki je sestavljena iz vodilne mape, načrtov arhitekture, strojnih in elektro inštalacij ( ni potrebno za enodružinske hiše), gradbenih konstrukcij ( ni potrebno za enodružinske hiše), ter obveznih elaboratov

- vodimo postopek na upravni enoti do pridobitve gradbenega dovoljenja, vključno z zastopanjem investitorja na ustni obravnavi

- izdelamo dokumentacijo PZI (projekt za izvedbo) z natančnimi popisi materiala in del

- pomagamo pri pridobivanju ponudb izvajalcev

- izvajamo gradbeni nadzor

- izdelamo dokumentacijo PID (projekt izvedenih del) ter sodelujemo pri tehničnem pregledu objekta - ni potrebno za enodružinske hiše

© 2015 Arhiforma d.o.o. Produkcija: Sloway spletne rešitve